http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Praca
1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Janas zamieszkała w Lipkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Janas spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Posiadane wykształcenie oraz zdobyte już doświadczenie zawodowe dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

2. Informacja o wynikach naboru


Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w niniejszej jednostce, do zatrudnienia na stanowisku starszy referent ds. uczniowskich wybrana została

Pani Elżbieta Maślanka, zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów za ocenę merytoryczną i rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się znajomością przepisów prawa oświatowego i ich zastosowaniem w realizacji określonych zadań. Posiada umiejętności w zakresie obsługi sprzętu biurowego, zna różne programy komputerowe, w tym wymagania programów używanych w szkole oraz zakres wprowadzanych danych. Charakteryzuje ją duże doświadczenie w kontaktach z różnego typu klientami, umiejętność pracy w warunkach stresowych i okresowego spiętrzenia obowiązków. Sprawnie posługuje się oraz potrafi stosować w praktyce przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Oława, dnia 16 grudnia 2014 r.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. Jana III Sobieskiego w Oławie
mgr Małgorzata Peremicka

3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy jednostki – 1 etat

 

1.Wymagania niezbędne:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,
 • posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
  na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
  lub w służbie cywilnej,
  lub w służbie zagranicznej, za wyjątkiem stanowisk obsługi,
  lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
  lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i znajomość programów finansowo-księgowych,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej.
4. Informacja o wynikach naboru


Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Finansowym

wybrana została Pani Agnieszka Zadrożna zamieszkała w Strzelinie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Zadrożna uzyskała najwyższą liczbę punktów, Agnieszka Zadrożna spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, rachunkowości i finansów publicznych oraz przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Oława, dnia 27 listopada 2014 r.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

5. Nabór na Stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. pieczy zastępczej


 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

ogłasza nabór na Stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. pieczy zastępczej

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: administracja, prawo.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona.
 6. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Informacja o wynikach naboru


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Zespole Szkół im Jana Kasprowicza, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz - Laskowice do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego w wymiarze 1 etatu

wybrana została Pani Małgorzata Mikoda zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Małgorzata Mikoda spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze głównego księgowego. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Kasprowicza

w Jelczu - Laskowicach
Edward Białowąs

 

 

7. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Urszula Szczupak zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Szczupak spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Posiadane wykształcenie oraz zdobyte już doświadczenie zawodowe dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

8. Informacja o wyniku naboru


Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  w Oławie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, ul. Broniewskiego 6, 55 – 200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. administracyjno - kadrowych w wymiarze 3/4 etatu

wybrana została  Pani Małgorzata Dworak zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 6  kandydatów spełniających wymagania  wskazane w ogłoszeniu Pani Małgorzata Dworak wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i  przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Pani Małgorzata Dworak  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie
Robert Stępień


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...