http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Praca
1. Nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym - Podinspektor w Wydziale Komunikacji


Starosta Oławski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w  Starostwie Powiatowym w Oławie
Podinspektora  w Wydziale Komunikacji

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) niekaralność,

c) wykształcenie wyższe administracyjne,

d) minimum dwuletni staż pracy,

e) znajomość prawa w zakresie ustaw i przepisów wykonawczych „Prawo o ruchu drogowym”,

f) najomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

g) znajomość podstaw z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego,

h) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania administracji,

i) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

j) dyspozycyjność, kreatywność, konsekwencja w wykonywaniu zadań,

k) uczciwość, rzetelność, prawdomówność oraz wysoka kultura i życzliwość.

2. Wymagania dodatkowe:

a) minimum roczny staż pracy w urzędach administracji publicznej

b) umiejętność pracy w systemach m. in. Pojazd

c) umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i jej poszerzenia

d) otwartość na zmiany, elastyczność, umiejętności organizacyjne na stanowisku pracy

e) odpowiedzialność za podjęte decyzje i działania oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i stresu

2. Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach  informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza , Jelcz – Laskowice, ul. Techników 26 nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego .

Uzasadnienie  o nierozstrzygnięciu naboru:

Kandydatka nie spełniła wymagań niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego określonych w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach.

Jelcz – Laskowice, dnia 02.02.2015 r.

Edward  Białowąs
Dyrektor

3. Informacja o wyniku naboru na dwa stanowiska pracy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej


 PZ.110.1.2015.MK

Oława, 30.01.2015 r.

Informacja o wyniku naboru na dwa stanowiska pracy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1

W/w stanowiska pracy nie należą do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska pracy zostały wybrane następujące osoby:

  1. Pan Dariusz Święs zamieszkały w Łęgu,
  2. Pani Monika Niedziejko zamieszkała w Janikowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zarówno Pani Monika Niedziejko jak i Pan Dariusz Święs spełnili wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Posiadane wykształcenie oraz zdobyte już doświadczenie zawodowe w/w osób dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tych stanowiskach pracy. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna  zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

 

4. Nabór na wolne stanowiska pracy - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na dwa stanowiska Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

7. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;

8. Kandydat posiada co najmniej dwuletni staż pracy;

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

10. Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem.

5. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Janas zamieszkała w Lipkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Janas spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Posiadane wykształcenie oraz zdobyte już doświadczenie zawodowe dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

6. Informacja o wynikach naboru


Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Finansowym

wybrana została Pani Agnieszka Zadrożna zamieszkała w Strzelinie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Zadrożna uzyskała najwyższą liczbę punktów, Agnieszka Zadrożna spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, rachunkowości i finansów publicznych oraz przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Oława, dnia 27 listopada 2014 r.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...