http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Praca
1. Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie, ul. Ks. F. Kutrowskiego 31 A


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO BIUROWE - REFERENTA

W wymiarze czasu pracy ½ etatu (na czas próby, a następnie z możliwością przedłużenia na czas określony lub z uzyskania umowy na czas nieokreślony) od 01.09.2014 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • staż pracy, doświadczenie w pracy biurowej (minimum 2 lata);
 • biegła znajomość obsługi komputera ( programu Microsoft , sieci Internet) i urządzeń biurowych ;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku referenta;
 • uprzejmość , życzliwość , uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość kodeksu pracy ,karty nauczyciela i ustawy o systemie oświaty

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie, przechowywanie i reagowanie korespondencji placówki zgodnie z obowiązującymi zasadami kancelaryjnymi;
 • sporządzanie pism urzędowych dotyczących uczniów;
 • prowadzenie stosownych rejestrów związanych z realizacja obowiązku szkolnego i przebiegiem nauki,
 • prowadzenie spraw związanych z wypadkami uczniów;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów;
 • wypisywanie i wydawanie legitymacji uczniowskich, a także stosownych zaświadczeń, prowadzenie ewidencji z tym związanych;
 • prowadzenie archiwum szkolnego;
 • obsługa programu SIO;
 • dokonywanie zakupów wskazanych artykułów potrzebnych do funkcjonowania placówki;
 • właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów;
 • przestrzeganie terminów załatwiania spraw;

Wymagane dokumenty:

 • Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej.
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy .
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i i umiejętnościach.

Prosimy o dopisanie w liście motywacyjnym oraz CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz.U z 2002 Nr 101,poz.926 z późn.zm. oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.u.Nr 223.poz.1458 )”

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 18.08.2014 r w sekretariacie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie ,ul. Ks.F. Kutrowskiego 31 A z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko referenta”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor telefonicznie zaprosi kandydatów z wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:

 • 19.08.2014 r. – wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych
 • 20.08.2014 r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oławie.

Dyrektor
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
Małgorzata Mrozińska

2. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU


 INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie, Oława ul. 3 Maja 1 nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego w Wydziale Finansowym.

Uzasadnienie  o nierozstrzygnięciu naboru:

Kandydatka nie spełniła wymagań niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego określonych w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Oława, dnia 9 lipca 2014 r.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

 


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...