http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Praca
1. Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Broniewskiego 6, 55-200 Oława


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko biurowe – Referenta ds. administracyjno - kadrowych w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy, doświadczenie w pracy biurowej (minimum 2 lata);
 • biegła znajomość obsługi komputera ( programu Microsoft , sieci Internet) i urządzeń biurowych ;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku referenta;
 • uprzejmość , życzliwość , uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość kodeksu pracy ,karty nauczyciela i ustawy o systemie oświaty

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej dla pracowników jednostki,
 • ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników,
 • organizowanie i prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem pracowników,
 • obsługa sekretariatu,
 • odbiór i ekspedycja korespondencji,
 • kierowanie pracowników na szkolenie z zakresu bhp oraz na badania profilaktyczne i czuwanie nad ich aktualizacją.
 • koordynowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej dowozu dzieci do szkoły (wystawianie rachunków
 • obsługa sekretariatu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora

 Wymagane dokumenty:

 • Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej.
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy .
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i i umiejętnościach.

Prosimy o dopisanie w liście motywacyjnym oraz CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz.U z 2002 Nr 101,poz.926 z późn.zm. oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.u.Nr 223.poz.1458 )”

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 26.09.2014 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych  w Oławie , przy ul. Broniewskiego 6 z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko referenta”.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor telefonicznie zaprosi kandydatów z wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oławie.

Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 71 313 27 03.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie

Robert Stępień

2. Informacja o wyniku naboru - stanowisko pracy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie


Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie, ul. Kutrowskiego 31 a, 55 – 200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku referenta w wymiarze ½ etatu

wybrana została  Pani Małgorzata Golec zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 13  kandydatów spełniających wymagania  wskazane w ogłoszeniu Pani Małgorzata Golec wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i  przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Pani Małgorzata Golec  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto spełniała  wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów oświatowych, zasadami sporządzania pism urzędowych oraz obsługi urządzeń biurowych.      

Dyrektor
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
Małgorzata Mrozińska


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...