http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Praca
1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy jednostki – 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,
 • posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
  na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, za wyjątkiem stanowisk obsługi, lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i znajomość programów finansowo-księgowych,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych,
 • samodzielność, kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie pracą działu księgowości jednostki,
 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • zatwierdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i przekazywanie ich jednostce nadrzędnej,
 • opracowywanie planu finansowego jednostki na kolejne lata budżetowe,
 • przygotowywanie wniosków do Zarządu Powiatu celem dokonania zmian w planie finansowym jednostki,
 • przestrzegania dyscypliny budżetowej.
2. Nabór na wolne stanowiska pracy - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
ogłasza nabór na dwa stanowiska Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I. Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

7. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;

8. Kandydat posiada co najmniej dwuletni staż pracy;

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

10. Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem.

3. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Janas zamieszkała w Lipkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Janas spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Posiadane wykształcenie oraz zdobyte już doświadczenie zawodowe dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie
Małgorzata Trybułowska

4. Informacja o wynikach naboru


Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w niniejszej jednostce, do zatrudnienia na stanowisku starszy referent ds. uczniowskich wybrana została

Pani Elżbieta Maślanka, zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów za ocenę merytoryczną i rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się znajomością przepisów prawa oświatowego i ich zastosowaniem w realizacji określonych zadań. Posiada umiejętności w zakresie obsługi sprzętu biurowego, zna różne programy komputerowe, w tym wymagania programów używanych w szkole oraz zakres wprowadzanych danych. Charakteryzuje ją duże doświadczenie w kontaktach z różnego typu klientami, umiejętność pracy w warunkach stresowych i okresowego spiętrzenia obowiązków. Sprawnie posługuje się oraz potrafi stosować w praktyce przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Oława, dnia 16 grudnia 2014 r.

Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. Jana III Sobieskiego w Oławie
mgr Małgorzata Peremicka

5. Informacja o wynikach naboru


Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Wydziale Finansowym

wybrana została Pani Agnieszka Zadrożna zamieszkała w Strzelinie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Zadrożna uzyskała najwyższą liczbę punktów, Agnieszka Zadrożna spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, rachunkowości i finansów publicznych oraz przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Oława, dnia 27 listopada 2014 r.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...