http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Praca
1. Ogłoszenie o konkursie


ZARZĄD POWIATU W OŁAWIE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE.

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt. 2-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach specjalnych,

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

2. Ogłoszenie o konkursie


ZARZĄD POWIATU W OŁAWIE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

POWIATOWEGO OŚRODKA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

I DORADZTWA METODYCZNEGO W OŁAWIE.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373 z późn. zm.):

  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju POPPPiDM w Oławie,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo polskie
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
3. INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Biurze Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych

wybrana została Pani Jolanta Bielec-Stawaruk zamieszkała w Brzezinkach.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Jolanta Bielec-Stawaruk  uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Jolanta Bielec-Stawaruk spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego oraz z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych

4. INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Starosta Oławski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Biurze Promocji i Obsługi Informatycznej

wybrany został Pan Jarosław Kilnar zamieszkały w Oławie.

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pan Jarosław Kilnar uzyskał najwyższą liczbę punktów.
Jarosław Kilnar spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego oraz wiedzą dotyczącą zadań z zakresu promocji powiatu.

5. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych


Starosta Oławski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie

Podinspektora w Biurze Inicjatyw Gospodarczych, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

b) niekaralność

c) wykształcenie wyższe

d) znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych oraz umiejętność praktycznego stosowania jej zapisów

e) znajomość podstaw z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego

f) znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

g) umiejętność sporządzania wniosków aplikacyjnych

h) znajomość zagadnień z zakresu procesu inwestycyjnego

i) umiejętność analizy dokumentacji projektowo-technicznej

j) umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office, Internet

k) wysoki poziom kultury osobistej, uprzejmość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich, pełna dyspozycyjność, odpowiedzialność

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, budownictwo, studia podyplomowe w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

b) doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędach administracji państwowej lub samorządowej

c) znajomość zagadnień z zakresu procedur postępowania administracyjnego,

d) umiejętność organizacji pracy, umiejętności interpersonalne, samodzielność w podejmowaniu decyzji

e) dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, kreatywność, samodzielność, rzetelność

6. Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektora w Biurze Promocji i Obsługi Informatycznej.


Starosta Oławski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Oławie

Podinspektora w Biurze Promocji i Obsługi Informatycznej.

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

b) niekaralność

c) wykształcenie wyższe kierunkowe (dziennikarstwo, filologia polska, marketing)

d) minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku

e) znajomość podstaw z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego

f) umiejętność obsługi programów graficznych oraz projektowania stron internetowych

g) obsługa komputera, znajomość programów pakietu Microsoft Office

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy w urzędach administracji państwowej lub samorządowej na podobnym stanowisku

b) doświadczenie zdobyte w pracy w środkach masowego przekazu lub w innej pracy w dużym zespole ludzkim, wymagającej kontaktów i współpracy z mass mediami i administracją publiczną

c) doświadczenie w tworzeniu dokumentacji fotograficznej imprez

d) umiejętność redagowania informacji prasowych i tekstów promocyjnych

e) zdolności organizacyjne, rzetelność w wykonywaniu zadań

f) kreatywność, otwartość na zmiany

g) umiejętność analizowania problemów i łatwość podejmowania decyzji


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
Tel. (+48 71) 301 15 22
fax (+48 71) 301 15 62


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...